นิสิตในหลักสูตร
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2557

จรัสพงศ์ นาคขาว

ประภาพรรณ กระจ่างลิขิต

อภิญญา ปลื้มอุดม

นิตยา ดอนเจดีย์

มาฒพร ดีมูล

วิชญ์วิศิษฏ์พงศ์ มณีจันทร์

พงศกร ตรุษทิม

สุทิสา ทองคำ

 

 

 

กลับสู่ด้านบน


ปี 2556

จตุพร โลหิตศิริ
Jatuporn Lohitsiri

เจนจิรา แซ่คู
Janejira Ku

ศศิกมล คำยอด
Sasikamol Kamyod

 

 

 

กลับสู่ด้านบน


ปี 2555

รสริน มังกะโรทัย
Rossarin Mongkarothai

นัฐ กองแก้ว
Nat Kongkaew

ฐิตาภรณ์ เพ็ชรข้อย
Thitaporn Petchoy

พบพร ธาราภูมิ
Pobporn Tharapoom

สิทธิกร กาญจนประดิษฐ์
Sittikorn Kanchanapradit

อำพล พยัคฆา
Ampon Payakka

สุตานันท์ เกียรติอมรเวช
Sutanun Kiat-amornwet

ขนิษฐา
Kanittha

 

 

 

กลับสู่ด้านบน


ปี 2554

นางสาวณิชชา อารุณโรจน์
Miss Nidcha Aroonrote

นางสาวชนิดา เกิดสรรทัศน์
Miss Chanida Koedsantas

นางสาวเบญจวรรณ สระทองปลั่ง
Miss Benjawan Srathongplung

นางสาวพนมวรรณ อยู่พร้อม
Miss Panomwan Youprom

นางสาววิไลลักษณ์ อินทโชติ
Miss Wilailuk Intachote

นางสาวสุจิตรา รอดหมวน
Miss Sujitra Rodmuan

นางสาวธนันรดา ชอบสำราญ
Miss Thananrada Chobsamran

นางสาวอริยาภรณ์ ขุนปักษี
Miss Ariyaporn Khunpaksi

 

 

 

กลับสู่ด้านบน


ปี 2553

น.ส.จุฑามาศ แพงเวียง
Miss Jutamas Pangwing

นายฐาปกรณ์ คำหอมกุล
Mr. Thapakorn Kumhomkul

น.ส.พรทิพย์ เพิ่มวรัญญู
Miss Pronthip Peumwarunyoo

น.ส.ภารวี มั่นสุขผล
Miss Pharawee Mansukphol

น.ส.วนิดา วิวรรธมงคล
Miss Wanida Wiwanthamongkon

น.ส.วิชญาภรณ์ ใจซื่อ
Miss Wichayaporn Jaisue

น.ส.ฐิตาภา แก้วศรีงาม
Miss Thitapa Kaewsringam

นายณัฐพล บัวจันทร์
Mr. Nattapon Buachan

น.ส.วิไลพร พรหมรักษา
Miss Wilarporn Promraksa

นายสายชล สุขญาณกิจ
Mr. Saychol Sukyankij

 

กลับสู่ด้านบน


ปี 2552

นางสาวจิตรลดา โชคอำนวย
Miss Jitlada Chokamnuay

นางสาวพัชราภา กล้าหาญ
Miss Patcharapa Klahan

นางสาววิไล เสาธงน้อย
Miss Vilai Saothongnoi

นายฐิดายุ (สุดชาย) มนต์คล้ำ
Mr. Thidayu Monclum

นางสาวสุธิดา ทับจาก
Miss Sutida Tubjak

นายพงษ์เทพ ผลประเสริฐ
Mr. Pongtep Phonprasert

นายธีระธารา จันทรบรรจง
Mr. Teeratara Chanbanjong

นายสาโรจน์ กลางกองสรรพ
Mr. Saroj Klangkongsup

 

 

 

กลับสู่ด้านบน


ปี 2551

นายพิชญ์พงษ์ บัวแก้ว
Mr. Pichpong Buakaew

น.ส.อรอุมา ศุภศรี
Miss Orn-Uma Supasri

น.ส.สมเนตร จันทวิชชประภา
Miss Somnate Chuntawitchaprapa

น.ส. ศรีอาภา บุญเพชร
Miss Sriapa Bunpet

กลับสู่ด้านบน


ปี 2550

น.ส.จุฑามาศ พุ่มศิริ
Miss Juthamas Phumsiri

น.ส. ธัญญรัตน์ เบญจกุล
Miss Thanyarat Benchakul

 

นางสาววันวิสาข์ บูรณบริภัณฑ์
Miss Wanvisa Buranaboripan

นางสาวศาล์ธนี ศรีศาสนวงศ์
Miss Satanee Srisatsanawong

นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง
Miss Amonrat Santhong

นายณัฐพงษ์ ศรีคำแขก
Mr. Natthaphong Srikomkag

นายภณชัย สุขแก้ว
Mr. Panachai Sukhaew

กลับสู่ด้านบน


ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 06-Aug-2014