บุคลากร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เครือมาศ สมัครการ

ผศ.ดร. ฐิติยา แซ่ปัง

ผศ.ดร. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

ดร. ประภา โซ๊ะสลาม

ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์

อาจารย์ประจำ

ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูล

รศ.ดร. จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

ดร. จินตนาถ วงศ์ชวลิต

ดร. จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล

ดร. แตงอ่อน พรหมมิ

ดร.น้ำฝน ทองทวี

ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

ผศ.ดร. ศิรประภา เปรมเจริญ

รศ.ดร. สกาวรัตน์ จงพัฒนากร

ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์

รศ.ดร. อัจฉริยา ปราบอริพ่าย

อาจารย์พิเศษ

รศ.ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์

ศ.ดร. มาลียา เครือตราชู

นางสาวเรวดี อนุวัฒนา (นักวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)

นายสมชาย ดารารัตน์ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)

รศ.ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์