งานวิจัยในหลักสูตร

งานวิจัยในหลักสูตร
หัวข้องานวิจัยในปีการศึกษา 2557

งานวิจัยในหลักสูตรฯ เน้นศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่

ด้านการใช้ประโยชน์จากของเสีย

• การใช้น้ำสกัดมูลสัตว์เป็นอาหารเสริมทางใบพืช

• การใช้ไส้เดือนแปรเศษมะเขือเทศเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และลดการปลดปล่อย คาร์บอนจากกระบวนการผลิต

• การพัฒนาการผลิตเอธานอลจากวัชพืชและขยะอินทรีย์

ด้านการบำบัด และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

• การบำบัดน้ำด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

• การใช้จุลินทรีย์ในดินช่วยให้พืชเจริญได้ในดินเสื่อมสภาพ

• การใช้จุลินทรีย์เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสีย

ด้านภาวะโลกร้อน

• การปลดปล่อยคาร์บอนในนาข้าวเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์

์• การศึกษาผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

• ความหลากหลายของแมลงน้ำเพื่อเป็นดัชนีคุณภาพของแหล่งน้ำ

• การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกรบกวน

ด้านการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต

• การสะสมตะกั่วในส่วนต่างๆ ของพืชเศรษฐกิจและพืชที่ใช้บริโภค

• ปริมาณสารพิษตกค้างในดินและพืชที่ปลูก

• การใช้พืชต่าง ๆ เพื่อบำบัดสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนตะกั่วทั้งในดินและน้ำ

หัวข้อวิจัยในปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร. ฐิติยา แซ่ปัง
ผศ.ดร. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์
ดร. เครือมาศ สมัครการ
ดร. แตงอ่อน พรหมมิ
ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูล
ดร. จินตนาถ วงศ์ชวลิต
ดร.น้ำฝน ทองทวี
ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์
ดร. จิรนันท์ ธีระกุลพิสุทธิ์

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 25 January, 2014