รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

ปรัชญา
วัตถุประสงค
โครงสร้าง

ปรัชญาของหลักสูตรฯ

การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างขาดความรู้ ความเข้าใจ และความระมัดระวัง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำ อากาศ และดิน รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชากร ปัญหาสิ่งแวดล้อมควรได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะ ศิลป ศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงต้องการให้ความรู้และผลิตบุคลากรทีมีความสามารถและทักษะในการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหา แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ

1) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในหลักการและการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2) เพื่อนำความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

3) ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และสามารถต่อยอดพัฒนาเพื่อการรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม

โครงสร้างหลักสูตรฯ

หลักสูตรใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี มีแผนการเรียนที่แตกต่างกันเพื่อความเหมาะสมสำหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ โดยแบ่งเป็น

• แบบ ก1 เน้นการทำวิทยานิพนธ์

• แบบ ก2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

• แบบ ข ศึกษารายวิชาและศึกษาค้นคว้าอิสระ

หมวดวิชา
 
แบบ ก1
แบบ ก2
แบบ ข
จำนวนหน่วย กิตรวม
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วย
1. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
2 หน่วย
24 หน่วย
30 หน่วย

- วิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า
ไม่บังคับ
12 หน่วย
12 หน่วย

- วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า
ไม่บังคับ
10 หน่วย
16 หน่วย

- สัมมนา

ไม่น้อยกว่า
2 หน่วย
2. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วย
12 หน่วย
-
3. งานวิจัยค้นคว้าอิสระ  
-
-
6 หน่วย

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา


ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 23 January, 2014