รายวิชาที่เปิดสอน
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย

02741521 เทคโนโลยีการบำบัดสำหรับสิ่งแวดล้อม (Treatment Technology for Environment) *

02741541 มลภาวะและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Pollution and Environment Impact)*

02741597 สัมมนา 2 (Seminar II)*

2741599 วิทยานิพนธ์ (Thesis)*

02741542 เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล้อม (Tools and Technique in Environmental Management)*

02741591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Research Methods in Environmental Science and Technology)*

02741597 สัมมนา 1 (Seminar I)*

02741599 วิทยานิพนธ์ (Thesis)*

01425571 เทคโนโลยีเขียว (Green Technology)

01425572 เทคโนโลยีการใข้ประโยชน์จากของเสีย (Waste Utilization Technology)

02741513 มลพิษในดิน (Soil Pollution)

02741515 มลพิษในบรรยากาศ (Atmospheric Pollutants)

02741516 สารเคมีมลพิษและการจัดการ (Chemical Pollutants and Management)

02741522 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Management)

02741523 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Database System and Management Information System for Environmental Sciende and Technology)

02741524 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Decision Support System for Environmental Science and Technology)

02741531 การตั้งถิ่นฐานประชากรในสังคม (Population Settlement in Society)?

02741532 ชุมชนกับสิ่งแวดล้อม (Community and Environment)

02741543 ชีววิทยาภายใต้สภาวะโลกร้อน (Global Warming Biology)

 

02741545 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sample Analysis)

02741595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

02741596 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Selected Topics in Environmental Science and Technology)

02741598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)

02741511 มลพิษทางน้ำ (Water Pollution)

02741512 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)

02741514 พิษวิทยาของระบบนิเวศ (Toxicology of Ecosystem)

02741517 แมลงและมลภาวะ (Insect and Pollution)

02741525 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล (Technology of Geographical Information Systems and Remote Sensing)

02741526 เทคโนโลยีพลังงานและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Energy Technolgy and Sustainable Energy Use)

02741533 การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนา (Resource Management for Development) ?

02741544 นิเวศวิทยาประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (Applied Ecology for Coastal Resource Management)

 

 

 

 

 

 

 

02741595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

02741596 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Selected Topics in Environmental Science and Technology)

02741598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)

* วิชาบังคับ