หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ของสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีคณาจารย์จากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สายวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา และสายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และสถิติ

หลักสูตรฯ ได้การอนุมัติในปี พ.ศ. 2549 และเริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมี ดร. ฐิติยา แซ่ปัง เป็นประธานหลักสูตรฯ

ดร. ฐิติยา แซ่ปัง
ติดต่อ:
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ประเทศไทย

Dr. Thitiya Pung
Contact Information:
Chemistry Department, Faculty of Liberal Arts and Science,
Kasetsart University, Kamphaeng Sean Campus, Nakornpathom, 73140, Thailand.

 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ตึกปฏิบัติการ
3. ห้องปฏิบัติการ
4. ห้องสมุด
5. ห้องสมุด
6. ห้องทำงาน
7. ห้องประชุม
8. ห้องประชุม
9. ห้องประชุม
10. ห้องปฏิบัติการ
11. ห้องปฏิบัติการ
12. ห้องปฏิบัติการ